Objednávky : 0905 111 444, piesok@piesok.sk

Všeobecné a dodacie podmienky spoločnosti PIESOK s.r.o.

CENY

 • Všetky ceny sú uvádzané v EUR /bez DPH (20 %)/ s DPH (20 %)
 • V cene materiálu nie je započítaná doprava. Na základe požiadavky zákazníka, zabezpečíme dopravu v obvyklých cenách na trhu dľa platného cenníka
 • Vyhradzujeme si právo na zmenu ceny poskytovaných produktov a služieb v prípade zmeny cien od iných subdodávateľov.

 

DOPRAVA

 • Pri dodávke tovaru poskytovanou našou spoločnosťou aj s vykládkou u zákazníka je k cene dopravy doúčtovaná jednorázová nakládka vozidla – doprava – stojné /v prípade, že čas potrebný k vyloženiu tovaru presiahne dobu 15 min. /
 • Dodávka tovaru expresnou službou – na základe požiadavky zákazníka je za cenu v zmysle platných obchod. podmienok s príplatkom 20,- € bez DPH

 

PLATOBNÉ PODMIENKY

 • Odber bez platnej Zmluvy o dodávke tovaru medzi odberateľom a spol. PIESOK s.r.o. je možný len v  hotovosti .
 • V prípade uzatvorenia Zmluvy o dodávke tovaru je možná splatnosť faktúr 14-30 dní, odo dňa vystavenia faktúry
 • V prípade oneskorenia úhrady je spol. PIESOK s.r.o. oprávnená účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,1% z dĺžnej sumy za každý deň omeškania.
 • V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr, je ďalší odber tovaru možný len platbou v hotovosti, alebo na predfaktúru

 

REKLAMÁCIE

 • Všetky zjavné vady, prípadne chybne dodaný tovar je možné uplatniť len pri osobnom preberaní dodávky – zaznačiť v dodacom liste a potvrdiť vodičom a odberateľom
 • Všetky reklamácie je nutné uplatniť ihneď pri dodávke tovaru, najneskôr však do 12.00 hod nasledujúceho dňa, v opačnom prípade nie je reklamácia uznaná
 • Súčasťou reklamácie musí byť dodací list a doklad o zaplatení, ktorý je vodič povinný odovzdať zákazníkovi. V opačnom prípade dodávateľ reklamáciu neakceptuje.

 

SLUŽBY

 • Pri vykonávaní zemných prác, kde nemožno vylúčiť narušenie doposiaľ “uložených a neoznačených” inžinierských sieti, poverený pracovník NEZODPOVEDÁ za škody vzniknuté počas ich vykonávania, v prípade, že má obojstranne podpísanú ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY .

 

OSTATNÉ

 • Pri vlastnej doprave je k cene materiálu v zmysle platných obchod. podmienok účtovaná nákladka vozidla ak odoberané množstvo nepresiahne 1 tonu materiálu v sume 4 € bez DPH - 4,80 € s DPH